Menu Zamknij

Świetlica

Informujemy, że w tym roku świetlica szkolna będzie działała w godz. 6.45. – 8.5011.30 – 16.15

Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy szkolnej: 

 • mgr Magdalena Czop – Niewolik
 • mgr Anna Maciejewska

Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2024/202
5

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej 2024/2025

Świetlica szkolna działa na podstawie art. 105 ust.1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 737)

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest spełnienie kryteriów naboru, zapoznanie się z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie internetowej szkoły) oraz złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie: 

I nabór uczniów trwa od 17.06.2024 r. do 21.06.2024 r.

II nabór uczniów trwa od 21.08.2024 r. do 25.08.2024 r. (dodatkowy termin przeznaczony dla przyszłych pierwszoklasistów)

III nabór uczniów trwa od 26.08.2024 r. do 10.09.2024 r. – ostateczny termin zgodnie
z Regulaminem Świetlicy Szkolnej 

 1. Druki Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są na portierni szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. Kompletnie i czytelnie wypełniony dokument należy złożyć do Sekretariatu Szkoły w podanym terminie.
 2. Rodzic/opiekun prawny, wypełniając Kartę zgłoszenia dziecka
  do świetlicy szkolnej oświadcza, że podaje dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do świetlicy lub zostanie skreślone z listy. 
 3. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci (art. 105 ust.1): 
 1. obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, którzy nie pozostają na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
 2. pracujących rodziców/prawnych opiekunów samodzielnie wychowujących dzieci;
 3. ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Dzieci rodziców/prawnych opiekunów niepracujących jeżeli potrzebują zapisać dziecko do świetlicy, do karty zgłoszenia dołączają podanie
  do Dyrektora Szkoły, w którym uzasadniają okoliczności  zapewnienia opieki ich dzieciom w szkole poza lekcjami.
 2. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej należy składać każdego roku szkolnego. 
 3. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 02.09.2024r. 
 4. Uczniowie, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców/prawnych opiekunów u nauczyciela świetlicy. 
 5. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności na zajęciach
  w świetlicy powyżej jednego miesiąca, uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.
 6. Godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej rodzice/prawni opiekunowie będą mogli uzupełnić do 29.09.2024r. po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. 
 7. W ciągu roku szkolnego zapisy do świetlicy rozpatrywane są na podstawie podania do Dyrektora Szkoły.
Skip to content