Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zso14.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego  zso14.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego   zso14.bip.gliwice.eu   prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Korman, adres poczty elektronicznej sekretariat@zso14.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2370288. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego   zso14.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego www.sp14gliwice.pl  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy Jedności 35

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

 • od ulicy Jedności (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • od placu zabaw – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

  2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się również na parterze.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Jedności 35.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Jedności 35.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu nie wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W drugim etapie modernizacji obiektu: zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy budynku ul. Jedności 35 zaprojektowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ulicy Przedwiośnie 2

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne jest 1 wejście:
 • od ulicy Przedwiośnie (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście nie posiada podjazdu dla wózków, nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Korytarze i pomieszczenia na parterze oraz toaleta są dostępne dla osób z niepełnosprawnością (na wózkach). 
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada pochylni dla wózków.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Przedwiośnie 2.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 będzie dążył do zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony ulicy Przedwiośnie.


Budynek przy ulicy Żeromskiego 26

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla osób przychodzących dostępne są 2 wejścia:

 • od ulicy Żeromskiego (główne) – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • od szczytu budynku – wejście bezpośrednio z poziomu terenu drzwi otwierane samodzielnie.
 • W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta na parterze nie spełnia wymogów dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony ulicy Żeromskiego 26.

4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników obsługi przebywających na parterze. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń istnieje możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 będzie dążył do zapewnienia dostępu i wyposażenia  toalet na parterze dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content